Main page

2CD with complete Evgeny Onegin at CDnow:

Label Catalog Price Comments
GALA 100520 $8.49
BMG/ARTE NOVA 39121 $9.49 Novosibirsk State Opr Orch/Samuel Friedmann
Ivan Potritsayev/Alexander Lebedev/Farit Hussainov/Ludmilla Ladynskaya/Yelena Zelenskaya/Olga Obuchova/Galina Babitcheva
OPERA D'ORO 1197 $9.49 Recommended!!! Orch Of The Bolshoi Theater, Moscow/Boris Khaikin
Eugene Belov/Galina Vishnevskaya/Sergei Lemeshev/Larissa Avdeyeva/Valentina Petrova/Eugenia Verbitskaya/Andrei Sokolov/Georgi Pankov
GRAMMOFONO 2000 (ITA) 78943 $21.99
ARKADIA/THE 78'S 78064 $24.49